Godzilla

Godzilla

ฟเรื่องราวกล่าวถึงการสิ้นสุดของความรุ่งโรจน์ของเหล่ามวลมนุษยชาติในช่วงฤดูร้อนครั้งสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 มนุษย์ได้ละทิ้งโลกหลังจากที่เหล่าสัตว์ประหลาดได้ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ ซึ่งนั่นทำให้เหล่ามนุษย์ต้องสูญเสียความเป็น “ผู้อยู่บนจุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง” ซึ่งราชาที่แท้จริงของโลกนั้นคือ “ก็อตซิลล่า” อสูรกายขนาดใหญ่ที่ได้สมยานามว่าเป็น “ราชาแห่งเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งปวง” (The King of Monster)er-planet/

เลือกตอน / Episode

Godzilla 01 Planet of the Monster 01
Godzilla 02 City on the Edge of Battle 02
Godzilla 03 Godzilla-The Planet Eater 03